Algemene voorwaarden

Welkom bij de online winkel Video Game Sneakers. De onderstaande algemene voorwaarden (‘terms’) zijn van toepassing op alle transacties die plaats vinden in de online winkel Video Game Sneakers. Wij zijn blij dat je overweegt een product bij ons te kopen. Daarom willen we je graag onderstaande voorwaarden voorleggen zodat je kan zien hoe je rechten worden nageleefd en hopelijk genoeg vertrouwen geeft om je te mogen verwelkomen als vaste klant.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Handelend onder de naam/namen: Video Game Sneakers

Postadres:
Statensingel 17
2805 BE Gouda

Telefoonnummer: +31 182 600 938
E-mailadres: info@videogamesneakers.com
KvK-nummer: 74774166

Artikel 3 - Wijziging voorwaarden

Video Game Sneakers behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding. De consument zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn aangebracht in de algemene voorwaarden van Video Game Sneakers.

Artikel 4 - Assortiment

Alle producten die door Video Game Sneakers worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Alle producten zijn 100% authentiek en worden verzonden in originele verpakking (mits deze nog aanwezig is). De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW (21%) en inclusief (eventuele) administratie, service en/of verzendkosten, tenzij expliciet anders is vermeld. De afbeeldingen en beschrijvingen zijn zo weergegeven dat zij een reëel beeld vormen van het door u aan te schaffen product. Echter, de kleuren kunnen door technische oorzaak afwijken ten opzichte van het feitelijke product.

Artikel 5 - Beschikbaarheid

Al de producten op in onze online winkel worden aangeboden tot uitputting van de voorraad. Indien een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige bestelling te annuleren. Video Game Sneakers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die zou kunnen voortkomen uit het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een artikel. 

Artikel 6 - Transport

Het risico tijdens het transport van het door u bestelde artikel is voor Video Game Sneakers. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product over op u, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Video Game Sneakers kunnen worden uitgesloten. 

Artikel 7 - Levering

De leveringstermijn van een product bedraagt maximaal 14 werkdagen indien het product op voorraad is. Wanneer de maximale leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Video Game Sneakers overschreden wordt, zal zij u hiervan onmiddellijk (telefoon, app, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Video Game Sneakers te ontbinden, door dit schriftelijk via e-mail of aan Video Game Sneakers te melden. Mochten er invoerrechten worden berekend over de producten die wij verzenden naar u in het buitenland dan zijn deze kosten voor uw eigen rekening. Bij het weigeren van de bestelling door de te betalen invoerkosten zullen de retourkosten ook voor eigen rekening zijn. 

Op het moment dat u verkiest om uw bestelde product(en) bij ons te komen ophalen, dient u dit binnen 14 dagen te doen. Mits niet opgehaald zal het bestelde product na 14 dagen weer worden aangeboden in onze webshop en fysieke winkel zijnde een stand. 

Artikel 8 – Ons recht om de bestelling te annuleren.

Wij behouden ons expliciet het recht om een bestelling te annuleren zonder verantwoordelijk te zijn voor kosten en schade in de volgende situaties:

 • Wij hebben geen betaling ontvangen via onze payment provider
 • Het product is niet meer op voorraad
 • De vermelde prijs was onjuist

Artikel 9 - Retour

Video Game Sneakers behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de consument (anders dan van Video Game Sneakers of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u de kosten van de productwaarden van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. Indien u een bedrag betaald heeft, zal Video Game Sneakers dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending.

Mocht het pakket zijn afgeleverd bij een ophaalpunt, is het mogelijk dat het pakket retour wordt gestuurd zodra de klant deze niet op tijd ophaalt, in deze gevallen zullen de kosten worden doorgerekend aan de klant. Mocht het pakket retour komen vanwege weigering aan de deur zullen deze retourkosten ook worden doorgerekend aan de klant.

Indien wij geld terug storten moet je rekening houden dat dit maximaal 10 werkdagen in beslag neemt. We zijn hierbij afhankelijk van onze payment provider.

Artikel 10 - Garantie

Video Game Sneakers garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Video Game Sneakers is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de consument, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Video Game Sneakers. Video Game Sneakers is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving. Indien Video Game Sneakers, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Video Game Sneakers zijn verricht;

indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

De consument is gehouden Video Game Sneakers te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Video Game Sneakers mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De consument is verplicht het product aan Video Game Sneakers te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Video Game Sneakers zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen met de consument.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Video Game Sneakers is alleen aansprakelijk als er duidelijke nalatigheid en slordigheid, in afhandeling van zijn klanten, kan worden verwezen. 

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze online winkel de uiterste zorg is nagestreefd, sluit: Video Game Sneakers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. 

Met inzage en opstelling van deze algemene voorwaarden zijn alle rechten en plichten van koper (consument) en Video Game Sneakers als verkoper (ondernemer) opgenomen en verplicht deze plichten na te komen en rechten te respecteren. Hierbij hopen wij op een betrouwbare en langdurige relatie, om u te voorzien in uw behoefte van onze producten. 

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer (ondernemers) en de opdrachtgever (consument) is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in plaats van de opdrachtnemer (ondernemer).

Artikel 12 – Klachten procedure

Heeft de consument een dusdanige vervelende ervaring met onze klantenservice gehad dan bieden wij je de mogelijkheid om een klacht te mailen naar info@videogamesneakers.com met in de titel: KLACHT (ordernummer). Wij bespreken deze klachten intern en geven hier een terugkoppeling op binnen 10 werkdagen. Video Game Sneakers probeert altijd een gepaste oplossing te bieden.

Verzenden & Retour

Verzenden

Video Game Sneakers verzendt alle bestellingen met Post.nl. .

Wij streven naar een zo spoedig mogelijke levering maar kunnen helaas niet garant staan voor de gestelde leveringstermijn van Post.nl.

De leveringstermijn van een product bedraagt maximaal 7 werkdagen indien het product op voorraad is op het aankoop moment.

Na betaling van uw aankoop zult u binnen 24 uur een mail ontvangen met daarin het track and trace nummer van Post.nl.

Retour 

Toch niet tevreden over je aankoop? Of is het stuk? En voldoet je retour aan onze retourvoorwaarden? Dan storten wij zo snel mogelijk de orderwaarde terug. De verzendkosten van de retourzending zijn voor eigen rekening.

Retourvoorwaarden

Als je een product wilt retourneren moet het aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. De retour wordt binnen de wettelijke 14 dagen na levering aangevraagd en verzonden naar Video Game Sneakers
 2. Het product is in de onbeschadigde originele verpakking en verpakt in een verzenddoos
 3. Het product moet in originele staat geretourneerd worden, wanneer een product beschadigt en/of vies is, wordt de retour wel aangenomen maar wordt er €40,- aan boete ingehouden. Het resterende bedrag wordt naar de rekening overgemaakt waarmee is betaald.
 4. De originele Video Game Sneaker factuur, die je bij het pakket hebt ontvangen meesturen.
 5. Naam en het rekeningnummer van de rekening waarop het retour bedrag overgemaakt dient te worden (noteer dit op de originele factuur) en de reden van retour

Vervolgens kun je de producten retourneren op het volgende retouradres:

 

Video Game Sneakers

Postadres:

Statensingel 17

2805 BE Gouda

Nadat wij het product van je hebben ontvangen zullen we de situatie bekijken en je op de hoogte houden van de retourstatus.

 

Betaalmethoden

Betaal veilig, makkelijk en snel met de volgende betaalmethoden:

 • IDEAL Een van de grootste en meest gebruikte online betaalmiddel van Nederland. Meer dan 100.000 webshops zijn aangesloten bij IDEAl. Hier zitten ook de grootste online sneakerstores bij. Meer dan 60% van de consumenten kiest nog steeds voor IDEAL om online sneakers te kopen. De grootste Nederlandse banken zijn aangesloten bij IDEAL
 • Paypal Een van de bekendste online betaalmethodes, voornamelijk in de sneaker wereld wordt hier veel gebruik van gemaakt. Het is in 1998 opgericht en is tot heden 5 maal op rij in Nederlandse Thuiswinkel Award uitgeroepen tot beste financiële dienst op het internet. Zo is Paypal in België gekozen tot de BeCommerce Award in 2010. 
 • Creditcard (VISA en Mastercard)
  • MasterCard is een van de grootste wereldwijde licenties uitgever voor het verstrekken van een creditcard. Mastercard is bruikbaar in meer dan 200 landen en wordt in voornamelijk Verenigde Staten ongeveer 40% van de omzet gerealiseerd. Mastercard staat ook bekend om hun verzekeringen bij het aanschaffen van sneakers die online gekocht worden.
  • Visa Card is net als MasterCard ook een bedrijf die licentie uitgeeft maar Visa staat meer bekend om hun creditcarddiensten die zij verlenen bij de andere banken. Visa Card wordt het meest gebruikt wereldwijd voor het aankopen van producten, zo ook in de sneaker wereld. 
 • Bankcontact Deze betaalmethode werkt bijna het zelfde als IDEAL. Tot de dag  van vandaag is het de marktleider op het gebied van elektronische betalingen. Onze Belgische sneaker klanten kopen vaak met Mister Cash.
 • Giropay Een online-betaalplatform van de Duitse banken, dat op het bestaande Duitse systeem van online-banking is gebaseerd. Meer dan 1500 duitse banken maken gebruik van Giropay . Giropay vertoont overeenkomst met het Nederlandse IDEAL

Als er vragen zijn kunt uw ons altijd mail sturen naar info@videogamesneakers.com

Bankgegevens 
Je ontvangt de bankgegevens direct na de bestelling. Je ontvangt ze automatisch per e-mail.

Privacybeleid

Wat zijn de ‘juridische gronden’ voor het gebruik van jouw gegevens?

Volgens de privacywetgeving moeten we zeggen welke ‘juridische gronden’ we hebben om je gegevens te gebruiken. We hebben gegevens van je nodig vanwege de contractuele afspraken tussen jou en Video Game Sneakers, zoals jouw aankoop van een product of je recht op garantie. Dit is het geval bij:

 • Bestellen
 • Bezorging
 • Retour
 • Inruil
 • Contact met de klantenservice

Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Zo contacteren wij bijvoorbeeld klanten die hun winkelwagen hebben laten staan om te kijken of er een probleem was. Hierbij denken we altijd aan jouw privacy. Dit geldt voor:

 • Reviews & klanttevredenheidsonderzoek
 • Contact met onze klantenservice
 • Bezoek van de Videogamesneakers-website
 • Account
 • Nieuwsbrief & e-mail
 • Persoonlijk advies
 • Acties
 • Social media
 • Beveiliging, wifi & camera’s

We kunnen ook wettelijke verplichtingen hebben om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden. Soms heb je ons zelf toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken, zoals wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

We geven jouw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt van belang is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen:

 • Bezorgpartners
 • Leveranciers
 • IT Partners
 • Betaalpartners
 • Partijen die onze reviews verzamelen.

De partijen die jouw gegevens ontvangen, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens Video Game Sneakers. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

Cookies

Wij plaatsen cookies bij u zodra u doorgaat met het gebruik van onze website na het ontvangen van de 'cookiemelding' bij het bezoek aan onze website. Deze cookies zorgen ervoor dat u niet constant dezelfde informatie hoeft in te vullen of te downloaden, wanneer u terugkomt. Cookies helpen ons inzien hoe je onze website gebruikt. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij onze website beter, gemakkelijker en klantvriendelijker maken. We gebruiken de cookies ook voor marketingdoeleinden. Naast cookies maken wij gebruik van Facebook pixels, op deze manier kunnen wij de resultaten van onze advertenties meten. 

Wil je onze website optimaal gebruiken, dan is het van belang dat wij cookies bij u plaatsen. Wil je de geplaatste cookies verwijderen dan kan het zijn dat onze website niet optimaal werkt.

Wat zijn jouw rechten?

Wil je inzage krijgen in jouw persoonsgegevens en een kopie ontvangen of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen of gebruik beperken? Stuur ons een e-mail op info@videogamesneaekers.com.

Als je vragen of klachten hebt over je gegevens en de bescherming van je privacy dan kan je contact opnemen met ons door te mailen of te bellen.

E-mail: Info@videogamesneakers.com

Telefoon: +31 182 600 938

KVK: 74774166

 

Disclaimer

PRODUCTEN EN PRIJZEN

Video Game Sneakers doet zijn uiterste best om de producten en prijzen op onze website zo goed mogelijk weer te geven en te onderhouden. Echter zijn print- en typefouten voorbehouden. De producten en aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

RECHTEN

Video Game Sneakers gaat zeer zorgvuldig om met de rechten die berusten op informatie, foto’s en afbeeldingen. De op deze website gebruikte informatie, foto's en afbeeldingen komen zowel van eigen bron, samenwerkende partners, toeleveranciers of van openbare bronnen. Op de informatie, foto's en afbeeldingen uit openbare bronnen als gebruikt op deze website berusten, voor zover Video Game Sneakers kon achterhalen, geen uitdrukkelijke claims op rechten. Wij gaan ervan uit dat deze derhalve geen rechten bevatten en vrij van rechten weder gepubliceerd kunnen worden. Mochten er toch rechten rusten op de door Video Game Sneakers gebruikte informatie, foto's of afbeeldingen neem dan contact op met Video Game Sneakers. De informatie, foto's of afbeeldingen zullen dan zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

COOKIES

Videogamesneakers.com maakt gebruik van cookies om de site aan te kunnen passen aan persoonlijke wensen van gebruikers. Een cookie is een tekstbestand dat op de vaste schijf van de computer wordt geplaatst via een server voor webpagina's. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of om de computer te besmetten met een virus. Cookies worden persoonlijk toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein waarin de cookie is toegewezen.

Cookies worden vooral gebruikt om tijd te besparen. Via cookies wordt aan de webserver doorgegeven dat iemand is teruggekeerd naar een bepaalde pagina. Als iemand bijvoorbeeld pagina's van videogamesneakers.com heeft gewijzigd of niet meer wil zien, kunnen bij latere bezoeken cookies worden gebruikt voor het opvragen van bepaalde gegevens. Zo kunnen onder andere persoonlijke gegevens als Video Game Sneakers gerelateerde gebruikersnamen en voorkeuren eenvoudiger worden vastgelegd. Mocht een bezoeker terugkeren naar dezelfde pagina op videogamesneaker.com dan kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald waardoor bezoekers sneller en eenvoudig kunnen werken met videogamesneakers.com.

Het is voor iedere bezoeker zelf mogelijk te bepalen of hij/zij cookies wil accepteren. In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar gewoonlijk is het mogelijk de webbrowser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Als cookies niet geaccepteerd worden, is het mogelijk dat men niet volledig gebruik kan maken van alle interactieve functies van videogamesneakers.com of andere websites die bezocht worden.